Well-classified Examples are Underestimated in Classification with Deep Neural Networks

Published in AAAI, 2022

Guangxiang Zhao, Wenkai Yang, Xuancheng Ren, Lei Li, Yunfang Wu, Xu Sun
[url, arxiv, code]