Be Careful about Poisoned Word Embeddings: Exploring the Vulnerability of the Embedding Layers in NLP Models

Published in NAACL-HLT, 2021

Wenkai Yang, Lei Li, Zhiyuan Zhang, Xuancheng Ren, Xu Sun, Bin He
[url, arxiv, code]